Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Tämä on UrAVa ry:n (Etelä-Pirkanmaan yhteinen yhdistys: Akaa, Urjala, Valkeakoski) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.
Laadittu 18.5.2020. Viimeisin päivitys 10.1.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterin ylläpitäjänä toimii seuraava taho:

UrAVa ry, Y-tunnus: 2884793-2.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

UrAVa ry

Sari Ilovuori, UrAVa ry
puh. 040 335 7206
sari.ilovuori@valkeakoski.fi

3. Rekistereiden käyttäjä

UrAVa ry

Yhteyshenkilö
Sari Ilovuori, UrAVa ry
puh. 040 335 7206
sari.ilovuori@valkeakoski.fi

4. Rekisterit

UrAVa ry:llä on mahdollista pitää rekistereitä yhdistyksen hankkeiden palveluiden piiriin kuuluvilta henkilöasiakkailta, yrityksiltä sekä sidosryhmiltä.

UrAVa ry hallinnoi erillisiä internetsivustoja:  www.tyotie.fi ja www.poverhanke.fi (päättynyt hanke) sekä kesä- ja muiden työtehtävien viestintään hyödynnettävä www.duuniakoskista.fi -sivustoa.

Sivustoille ei tarvitse rekisteröityä käyttääkseen palvelua. IP-osoitteita ei tallenneta erikseen, mutta niiden lukuja voidaan käyttää Google Analytics -ohjelman kautta tehtävään toiminnan tarkasteluun ja raportointiin. Lukujen avulla seurataan kävijämäärää ja käyttäytymistä verkkosivuilla.

UrAVa ry:ssä ja sen hallinnoimissa hankkeissa tehdään yritysyhteistyötä, ja yrityksistä jotka ovat hankkeen toiminnassa mukana, voidaan tietoja kirjata ESR-seurantalomakeille: nimi, Y-tunnus ja yrityksen organisaatiotyyppi. Yrityksistä etsitään työpaikkoja, joista luodaan työpaikkarekisteri kuntien työllisyydenhoidon käyttöön. Yritys- ja työpaikkatietoja käsittelee hankkeen työntekijät sekä tietoja voi yritysasiakkaan suostumuksella käyttää yhteistyössä hankkeen toiminta-alueen kunnat, eli Urjalan, Akaan ja Valkeakosken yritysten kanssa työskentelevät tahot sekä elinkeino-, yritys- että työllisyyspalveluissa. Tietoja ei luovuteta ilman käyttäjän lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. ESR -asetuksessa (EU 1304/2013) on määritelty, mitä tietoja tulee kerätä kaikista ESR -toimiin osallistuneista. Nämä tiedot kirjataan ESR-seurantaraportille.

5. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on asiakassuhteen hoitaminen, organisaation toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilöasiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), koulutus- ja työtiedot, sekä muut tarvittavat asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

Yritysrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet ja muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten piilo-, osa-aika- ja työkokeilupaikkojen tallennus.

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Tiedot poistetaan kuitenkin viimeistään 10 vuoden kuluttua viimeisestä asiakastapahtumasta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Yritystietoja voidaan julkaista organisaation tarjoamissa palveluissa (esimerkiksi työpaikka- ja yritysrekisterit).

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU-/ETA -maiden ulkopuolelle. Yksittäisissä tapauksissa yhteystietoja voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneille.

Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

9. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä ja tarvittaessa vaatia niiden poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisteiden suojaus

Pääsy rekistereiden tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. Tiedot tallennetaan organisaation omaan rekisteriin ja niitä ylläpitävät PoVer-hankkeen työntekijät. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa: www.tietosuoja.fi/yhteystiedot